Jawabanmu

2014-03-24T19:17:28+07:00
Dik : V NaOH = 40 ml
       M NaOH = 0,05
       V CH₃COOH = 60 ml
       M CH₃COOH = 0,05
       Ka = 2x10⁻⁵
dit: PH
H⁺ = ka  V.M asam / V.M basa
    = 2x10⁻⁵ 60.0,05 / 40.0,05
    = 2x10⁻⁵ .3 / 2
    = 6x10⁻⁵ / 2
    = 3x10⁻⁵
pH = - log [ H⁺ ]
     = - log 3x10⁻⁵
     = 5 - log 3


1 5 1