Jawabanmu

2014-03-24T18:49:21+07:00
2014-03-24T20:14:24+07:00
[OH⁻] = kb  V.M basa / V.M asam
         = 1,8 . 10⁻⁵  100 . 0,1 / 500 . 0,1
         = 1,8 . 10⁻⁵ . 10 / 50
         = 18 .10⁻⁵ / 50
         = 0,36 . 10⁻⁵
         = 36 . 10⁻⁷
pOH = - log [OH⁻]
       = - log 36 . 10⁻⁷
       = 7 - log 36
pH = 14 - pOH
     = (14 - 7 ) - log 36
     = 7 - log 36