Jawabanmu

2014-03-23T12:43:00+07:00
[OH-] = akar Kb x Mb
         = akar 1,8 x 10^-5 x 0,1
         = akar 0,18 x 10^-5
         = akar 1,8 x 10^-6
         = 1,34 x 10^-3
pOH = -log [OH-]
        = -log 1,34 x 10^-3
        = 3 - log 1,34
pH = 14-(3-log 1,34)
     = 14-3+log 1,34
     = 11+log 1,34
     = 11+1,13
     = 12.13

2014-03-23T14:23:31+07:00
[OH-] = akar kbxM akar 1,8 x 10-5 . 0,1 akar 1x10-1 .1,8 x 10-5 akar 1,8 x 10-6 1,34 x 10-3 pOH = -log [OH-] -Log 1,34 x10-3 3 -log 1,34 pH = 14-(3-log1,34) 11 + log 1,34