mno yg kau tau? (maaf)
mno yg kau tau? (maaf)
Banyak yaitu : Ikhfa,Idgam bigunnah,Idgham bilagunnah,Izhar,Iqlab,Izhar Syafawi,Ikhfa Syafawi,Idgham mimi,Alif lam Syamsyah,Alif lam Qamariyah,,dan lain lain.
untuk nun mati ada adaizh-har, idghom bighunah, idghom bilaghunah, iqlab, ikhfa. dan untuk mim mati ada ikhfa syafawi, idghom mislain dan masih banyak lagi
mad tabi'i,iqlab,izhar,ikfa,idgam bigunnah,idgam bilagunnah,gunnah,idgam mimi,ikfa'safawi,mad wajib,mad jaiz,hadlomir,lamjalalah,mad arid lissukun.itusaja

Jawabanmu

2014-03-22T22:02:21+07:00
Hukum bacaan dalam alquran itu banyak. seperti, izhar, idgham, iqlab, ikhfa, mad, dll.
2014-03-22T22:05:35+07:00
Adalah idzhar,ikhfa,idgham terbagi 2 idgham bigunnah dan bilagunnah, iqlab, idgham mimi( mutamasilain),tarqiq, takhim dll.