Jawabanmu

2014-03-21T19:12:32+07:00
Kosa Kata : 零 : 0 líng 一 : 1二 : 2 èr 三 : 3 sān 四 : 4五 : 5六 : 6 liù 七 : 7八 : 8九 : 9 jiǔ 十 : 10 shí 百 : Ratusan bǎi 千 : Ribuan qiān Belasan Angka belasan adalah 10 (十shí ) + satuan Contoh: 11 – 十一 – shíyī = 10 (十shí ) + 1 (一yī) 12 ­– 十二– shíèr = 10 (十shí ) + 2 (二èr) 13 ­– 十三 – shísān = 10 (十shí ) + 3 (三 sān) Puluhan Angka puluhan adalah satuan + 10 (十shí ) + satuan Contoh: 20 – 二十 – èrshí = 2 (二èr) + 10 (十shí ) 50 – 五十 – wǔshí = 5 (五wǔ) + 10 (十shí ) 23 – 二十三 – èrshísān = 2 (二èr) + 10 (十shí ) + 3 (三 sān) 45 — 四十五 – sìshíwǔ = 4 (四sì) + 10 (十shí ) + 5 (五wǔ) 56 — 五十六 – wǔshíliù = 5 (五wǔ) + 10 (十shí ) + 6 (六liù) Ratusan Angka ratusan adalah 100 (百bǎi ) ratusan + puluhan + satuan Contoh: 705 –七百零五 – qī bǎi líng wǔ = 700 (七百qī bǎi) + 0(零 líng) + 5 (五wǔ) 604 — 六百零四 – liù bǎi líng sì = 600 (六百liù bǎi)+ 0 (零líng)+ 4 (四sì) 930 — 九百三(十)– jiǔ bǎi sān (shí) = 900 (九百jiǔ bǎi) + 30 (三十sān shí) 880 — 八百八(十)– bā bǎi bā (shí) = 800 (八百bā bǎi) + 80 (八十bā shí)* 152 — 一百五十二 – yī bǎi wǔ shí èr = 100 (一百yī bǎi) + 50 (五十wǔ shí) + 2 (二èr) 278 — 两百七十八 – liǎng bǎi qī shí bā = 200 (两百liǎng bǎi)* + 70(七十qī shí) + 8(八bā) Catatan : * untuk angka 200 dapat menggunakan 二百 atau 两百 Ribuan Angka ribuan adalah 1000 (千qiān) ribuan + ratusan + puluhan + satuan Contoh: 1200 — 一 千 两百 – yī qiān liǎng bǎi /一 千二 – yī qiān èr = 1000 (一 千 yī qiān) + 200 (两百liǎng bǎi)* 5670 — 五千六百七(十)– wǔ qiān liù bǎi qī (shí) = 5000 (五千 wǔ qiān) + 600 (六百liù bǎi) + 70 (七十qī shí)* 8792 — 八千七百九十二 –bā qiān qī bǎi jiǔ shí èr = 8000 (八千 bā qiān) + 700 (七百qī bǎi) + 90 (九十 jiǔ shí) + 2 (二èr) 9807 — 九千八百零七 – jiǔ qiān bā bǎi líng qī = 9000 (九千jiǔ qiān) + 800 (八百bā bǎi) + 0 (零líng) + 7 (七qī) Catatan : * : Apabila angka setelah puluhan adalah 0 (零líng), maka 10 (十shí ) tidak perlu disebutkan. Pada angka ribuan 1200 dapat langsung menyebutkan 1200 (一 千二 yī qiān èr)
ini modul mbak .. bukan pertanyaan .. makasih
ups, sorry ya