I. Teangan jawaban nu merenah pikeun soal-soal di handap ieu !

1. Kudu nete taraje nincak hambalan, hartina...
2. Kudu puguh entep seureuhna, hartina...
3. Kudu dibeuweung diutahkeun, hartina...
4. Kudu daek kuru cileuh kentel peujit, hartina...
5. Kudu ngaragap angen batur, hartina...
6. Ulah kabawa ku sakaba-kaba, hartina...
7. Ulah cacag nangkaeun, hartina...
8. Ulah puraga tamba kadenda, hartina...
9. Ulah unggut kalinduan, gedag kaanginan, hartina...
10. Ulah kumeok memeh dipacok, hartina...
11. Ngajul bulan ku asiwung, mesek kalapa ku jara
12. Ayakan tara meunang kancra, hartina..
13. Banda tatalang raga, hartina...
14. Ciri sabumi, cara sadesa, hartina...
15. Buruk-buruk papan jati, hartina...


JAWABAN :
a. beda tempatna, beda deui adat jeung kabiasaanana
b. Usaha nu mubadir, moal ngadatangkeun hasil
c. Ulah kapangurahn ku jalma sejen mun boga hiji pamadegan hu beber
d. ulah ngeureunkeun pagawean samemeh anggeus tur alus hasilna
e. kudu nurutkeun kana aturan anu berlaku
f. nu bodo jeung nu pinter moal sarua darajatna
g. ulah ngarasa teu mampuh migawena samemeh prung migawe
h. kudu puguh jujutanana, kudu ngaguluyur caritaanana
i. ulah daek diajak ngalakukeun perbuatan salah
j. ka baraya/ ka sobat sok hayang ngahampura bae
k. kudu ngarasakeun kana perasaan batur
l. upama mutuskeun hiji pasualan kudu meunang mikir asak-asak heula
m. ulah baranggawe alakadarna atawa tamba heunteu migawe wungkul
n. mun keur diperlukeun pisan barang teh bisa dijual
o. Kudu daek ngadua ka gusti jeung puasa sangkan maksud tinekanan


please, help !

1

Jawabanmu

2014-03-19T22:38:52+07:00
Itu bahasa apa/mana aku gk ngerti bahasanya