Jawabanmu

2014-03-10T21:07:21+07:00
M campuran =  \frac{M1V1 + M2V2}{V1+V2}
Mcam =  \frac{0,01.50 + 0,5.100}{100+50}
Mcam =  \frac{0,5+50}{150}
Mcam =  \frac{50,5}{150}
Mcam = 0,336
Mcam = 0,34
Mcam = 3,4. 10⁻¹

OH⁻= √3,4.10⁻¹.10⁻⁶
OH⁻=√3,4.10⁻⁷
OH⁻=10⁻3,5 √3,4
pOH = 3,5 - log √3,4
pH= 10,5+log√3,4

jadikan jawaban terbaik ya
3 3 3
2014-03-10T21:25:22+07:00
50 mL NH4OH 0,01 M + 100 mL NH4CL 0,5 M (Kb = 10 pangkat -6)

* mol NH4OH = M x V
 mol NH4OH = 0,01 x 50
 mol NH4OH = 0,5 mmol

*mol NH4Cl = M x V
 mol NH4Cl = 0,5 x 100
 mol NH4Cl = 50 mmol

pOH = pKb - log b/g
pOH = log 10^-6 - log 0,5/50
pOH = 6 - log 10^-2
pOH = 6 - 2
pOH = 4

pH = 14 - pOH
pH = 14 - 4
pH = 10
[OH'^- ] = kb x mol basa lemah / garamnya
ralat
[OH'^- ] = kb x mol basa lemah / garamnya
[OH'^- ] = 10'-6 x 0,5/50 mmol
[OH'^- ] = 10'-8

[H'+] [OH'-] = Kw
[H'+] = 10'-14 / 10'-8
[H'+] = 10'-6

pH = - log [H'+]
pH = - log 10'-6
pH = 6 log 10
pH = 6
diterima makasih ya...
yang pertama dong tolong..... :)