Jawabanmu

2014-09-13T10:39:56+07:00
5log 3^{ \frac{3}{2} } x 9log 5^{3} + 1=
9log 5^{3} x 5log 3^{ \frac{3}{2} } + 1=
3 x  \frac{3}{2} x 9log5 x 5log3  +  1  =
9/2  x 9log3  + 1  =
9/2  x 9log 9^{ \frac{1}{2} } + 1 =
9/2 x 1/2  + 1 =
9/4  + 1 = 13/4