1. Tentukan
hasil kali bentuk aljabar (a +
b) × (a
− b)2.
Tentukan hasil dari


a. (a
+ b)2 = ...b. (a
− b)2 = ...c. (ax
+ b) × (cx + d)
= ...3.
Diketahui a2 − b2
= 40 dan a − b
=
4. Berapakah nilai a + b?


4.
Jumlah dua buah bilangan yang berbeda adalah 6 dan hasil kali kedua bilangan tersebut
adalah 4. Berapakah jumlah kuadrat kedua bilangan itu?2 = pangkat dua

t0long dijawab ya......


1

Jawabanmu

2014-09-11T19:29:02+07:00
1. (a+b)×(a-b)=a²-ab+ab-b²
                    =a²-b²
2. a. (a+b)²= (a+b)×(a+b)
                = a²+ab+ab+b²
                = a²+2ab+b²
    b. (a-b)²= (a-b)×(a-b)
               = a²-ab+ab-b²