Jawabanmu

2014-09-11T18:13:45+07:00
1. -2x - 2y
2. x² + 2x³
3. 7a+7ab-3b-3ab = 7a+4ab-3b
2014-09-11T18:24:59+07:00
1. 2x + 3y - 4x - 5y = 2x - 4x + 3y - 5y
                             = -2x - 2y
2. 9x² + 7x³ - 8x² - 5x³ = 9x² - 8x² + 7x³ - 5
                                 = x² + 2x³
3. 7a (1+b) - 3b (1+a) = 7a + 7ab - 3b - 3ab
                               = 7a + 7ab - 3ab - 3b
                               = 7a + 4ab - 3b