Jawabanmu

2014-09-10T23:01:30+07:00
NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG
DALAM PANCASILA
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
(1) Bangsa Indonesia menyatakan
kepercayaannya dan ketaqwaannya
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Manusia Indonesia percaya dan
taqwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, sesuai dengan agama dan
kepercayaannya masing-masing
menurut dasar kemanusiaan yang
adil dan beradab.
(3) Mengembangkan sikap hormat
menghormati dan bekerjasama
antara pemeluk agama dengan
penganut kepercayaan yang
berbeda-beda terhadap Tuhan Yang
Maha Esa.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan
Beradab
(1) Mengakui dan memperlakukan
manusia sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Mengakui persamaan derajad,
persamaan hak dan kewajiban
asasi setiap manusia, tanpa
membeda-bedakan suku,
keturrunan, agama, kepercayaan,
jenis kelamin, kedudukan sosial,
warna kulit dan sebagainya.
(3) Mengembangkan sikap saling
mencintai sesama manusia.
3. Persatuan Indonesia
(1) Mampu menempatkan
persatuan, kesatuan, serta
kepentingan dan keselamatan
bangsa dan negara sebagai
kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan.
(2) Sanggup dan rela berkorban
untuk kepentingan negara dan
bangsa apabila diperlukan.
(3) Mengembangkan rasa cinta
kepada tanah air dan bangsa.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh
Hikmah Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
(1) Sebagai warga negara dan warga
masyarakat, setiap manusia
Indonesia mempunyai kedudukan,
hak dan kewajiban yang sama.
(2) Tidak boleh memaksakan
kehendak kepada orang lain.
(3) Mengutamakan musyawarah
dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia
(1) Mengembangkan perbuatan
yang luhur, yang mencerminkan
sikap dan suasana kekeluargaan
dan kegotongroyongan.
(2) Mengembangkan sikap adil
terhadap sesama.
(3) Menjaga keseimbangan antara
hak dan kewajiban.
maaf ya kalo rada tidak jelas :)