Jawabanmu

2014-09-10T16:25:14+07:00
                                       Dino Basa Mae Sedunyo
Kangge mahargya Hari Bahasa Ibu sadonya, Lembaga Pelestarian Pengembangan Sejarah Dan Budaya Regol Kencana tembayatan kaliyan maternity guru basa Jawa sa Ngayogyakarta, dinten Setu (18/2) enjing ngadani pirembagan bab pasinaon basa Jawa. Kridha ingkang dipun adani ing aula Kantor Pelestarian Pengembangan Sejarah, Dan Budaya Jogjakarta, dipun kepyakaken wiwitipun dening Kepala Dinas Kebudayaan DIY, GBPH Yudaningrat. Miturut GBPH Yudanngrat, minangka tiyang Jawa, basa Jawa minangka sarana sesambetan gadhah kalenggahan lan piguna kadosdene basa sanesipun. Basa Jawa boten namung minangka sarana sesambetan kemawon, nanging ugi minangka lambang kapribadhen, alusing bebuden lan trapsila. Awit saking punika , nglestantunaken basa Jawa kalebet nglampahaken amanat konstitusi salebeting penjelasan UUD 1945, lan amanat kasebat taksih gadhah wibawa. Kacihna pamarentah samangke taksih kupiya nglestantunaken basa Jawa , kanthi nglebetaken salebeting muatan lokal wiwit SD ngantos SLTA. Awit saking punika kridha kanthi maternity pasarta maternity guru SD ngantos SLTA sa Ngayogyakarta trep sanget kangge kupiya nglestantunaken basa Jawa. Pirembagan bab basa Jawa ingkang dipun estreni dening maternity guru punika ngrawuhaken sawetawis narasumber antawisipun, Timbul Haryono ingkang ngrembag bab standarisasi materi pembelajaran bahasa Jawa tingkat SD, SLTP, dan SLTA, Yuwono Sri Suwito ngrembag bab maksud dan tujuan pembelajaran bahasa Jawa, sarta Suyamti kanthi makalah problematik pembelajaran bahasa Jawa di Yogyakarta
1 5 1