Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa indonesia. hal tersebut memberikan konsekuensi bberupa...

a. segala peraturan hukum harus bersumber pada sila-sila pancasila
b. sikap dan perilaku masyarakat hendaknya di jiwai oleh sila-sila pancasila
c. fungsi pancasila sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah
d. keharusan bagi kepala negara untuk patuh dan tunduk terhadap pancasila

1

Jawabanmu

2014-09-10T09:06:04+07:00
Nilai-nilai Pancasila, yang telah diwariskan kepada Bangsa Indonesia merupakan nilai sari dan puncak dari sosoial budaya yang senantiasa melandasi tata kehidupan sehari-hari. Tata nilai budaya yang telah berkembang dan dianggap baik, serta diyakini ikebenarannya ini dijadikan sebagai pandangan hidup dan sumber nilai bagi bangsa Indonesia. Sumber nilai tersebut antara lain adalah:
a)      Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa
b)      Asas kekeluargaan
c)      Asas musyawarah mufakat
d)      Asas tenggang rasa dan tepo seliro.
Dari  nilai nilai inilah kemudian lahir adanya sikap yang mengutamakan persatuan, kerukunan, keharmonisan, dan kesejahteraan yang sebenarnya sudah lama dipraktekkan jauh sebelum Indonesia merdeka.
Pandangan hidup bagi swatu bangsa seperti pancasila sangat penting artinya karena merupakan pegangan yang mantap, agar tidek terombang ambing oleh keadaan apapun, bahkan dalam era globalisasi dewasa.