Kelompokkan huruf hijaiyah sesuai dengan hukum bacaannya dengan menuliskan pada kotak di sebelah kiri !!!!
ا ب ت ج ح خ د ذ ر ز
ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م و هي ي.
izhar halqi.=
idgham bilagunah. =
ikfa'. =
iqlab. =
idgham biguna.=
qalqalah.=

2

Jawabanmu

2014-09-09T18:35:47+07:00
Iqlab : ba
idgam bigunna : ya wau mim nun
idgam bilagunnah : lam ra
qalqalah : ba jim dal tho qa
2014-09-09T18:53:25+07:00
Idhar halqi : alif. kha.kho. 'ain. ghoin. ha
idhgam bilagunnah : lam. ro
iqlab : ba
qalqalah : ba. jim. dal. tha. qaf
ikhfa: ta. tsa. jim. dal. dzal. zain. syin. shod. dhat. tha. tdha. fa. qaf. kaf.