Jawabanmu

2014-09-07T14:49:51+07:00
Piagam Jakarta lebih awal di buat
daripada Undang-Undang yaitu pada
tanggal 22 Juni 1945
Di dalam Undang-Undang Dasar 1945
dan naskah Piagam Jakarta antara
keduanya terdapat persamaan dan
perbedaan.
Perbandingan dalam rumusan
pancasila dalam piagam jakarta dan
pembukaan undang undang dasar
1945 dilihat dari sudut persamaannya
terletak pada alinea pembukaan yang
keduanya sama-sama menjelaskan
tentang kemerdekaan suatu Negara.
Sedangkan perbedaannya terdapat
pada alinea terakhir pada naskah
Piagam Jakarta yang menyatakan
bahwa “susunan Negara Republik
Indonesia, yang berkedaulatan rakyat,
dengan berdasar pada: Ketuhanan,
dengan menjalankan syari’at islam
bsgi pemeluk-pemeluknya”. Inilah
yang menimbulkan berbagai konflik
antar pemeluk agama terutama non
islam yang tidak menyetujui
keharusan menjalankan syariat islam
yang di anggap tidak menghargai
agama lain. Sampai pada akhirnya di
amandemem dalam Undang-Undang
Dasar 1945 yang diganti dengan bunyi
Pancasila sila pertama.
41 4 41
2014-09-07T14:51:46+07:00
Kalau perbedaannya ada pada sila pertama kalau di piagam jakarta : ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk"nya. kalau di uud sila 1 = ketuhanan yang maha esa. kalau persamaannya saya kurang tahu.
29 4 29