Jawabanmu

2014-09-05T08:36:31+07:00
1. ^ \sqrt{2} log \frac{1}{8^5}= (^2)^{1/2} log \frac{1}{2^{15}}= (^2)^{1/2} log 2^{-15}= \frac{-15}{ \frac{1}{2} }= -30 \\ \\ \\ \\ 2. ^{36} log \frac{1}{ \sqrt{6} } = ^6^6 log 6 ^ {-1/2)= \frac{-1/2}{6} ^6log 6 = -1/12.1 = -1/12 \\ \\ \\ \\ 3. ^3log5 x ^{625}log 27= ^3log 5 x ^5^4log 3^3= 3/5 . ^3log 5 x ^5 log 3 = 3/5 . ^3 log 3 \\ \\ = 3/5 . ^3log 3 = 3/5 . 1 = 3/5 \\ \\ 4. ^{14} log 9 = ^2log 9/ ^2 log 14 = \frac{^2log 3^2}{^2 log 7.2} \\ \\ \frac{2.^2log3}{^2log7+^2log2} \\
2a/(ab+1)

5. ^6 log 7 = ^2 log 7 / ^2 log 6 = ^ 2 log 3. ^3 log 7 / ^2 log 3 + ^2 log 2 = 2ab / 2a+1

6. ^2 log 21 / ^2 log 36 =  ^ 2 log 3.7 / ^ 2 log 6^2
^ 2 log 7 + ^ 2log 3 / 2. ^2 log 6 = ab +a / 2.(a + 1)

7. -1 / 1/2 . ^2 log 63= -2 . ^2log 9.7 = -2 . (^2 log 9 + ^2 log 7)= -2 (^2log 3^2+ ^2 log 7)
= -2 (2a+ab)=-4a-4ab

mas tolong kirimin disini aja ya 7CBD275E