Sn= n per 2 (2a + (n-1)b)
S40= 20 (2*1 + 39*2)
S40= 20 (2 +78)
S40= 20*80
S40= 1600

keterangan:
Sn - jumlah dari suku ke..
n - suku ke
a - suku pertama
b - beda

Jawabanmu

2014-02-24T16:48:35+07:00