Jawabanmu

2014-09-02T21:34:51+07:00
A.2x²+x-4
b. x²+4x+1
c. x+3
d. 3x-5
e. x
²+6x+8
f.3x
²+2x-9
MKASIH ya ,.,.,
mkasih bnyak .,.,
yg bagian b dan f saya salah :)
2014-09-02T21:37:26+07:00

b. x³+2x²-5x-6 oleh x-2 ⇒ x: 2

x:2        1     2     -5     -6
             0    2      8      6   +
             1     4     3      0
hasil bagi: x²+4x+3
sisa: 0

c. x³+2x²-5x-6 oleh x²-x-2
f(x)= g(x).h(x)+s(x)
x³+2x²-5x-6 = (x²-x-2) (ax+b) ⇒ ax³ + bx² + (-ax²) + (-bx) + (-2ax) + (-2b)
dirapikan: ax³ + (b-a)x² + (-b-2a)x + (-2b)
a: 1

b-a: 2
b-1: 2
b: 2+1
b: 3

hasil bagi: ax+b ⇒ x+3 

d. 3x³-5x²-12x+20 oleh x²-4
f(x)= g(x).h(x)+s(x)
3x³-5x²-12x+20 = (x²-4) (ax+b) ⇒ ax³ + bx² + (-4ax) + (-4b)
a: 3
b: -5

hasil bagi: ax+b ⇒ 3x - 5
e. 2x³+7x²-14x-40 oleh 2x-5 ⇒ x: 5/2

x: 5/2       2     7     -14     40
               0     5      30     40 +
               2     12     16    80
hasil bagi: 2x²+12x+16 (disederhanakan) ⇒ x²+6x+8
sisa: 80

f. 3x³-4x²-5x+6 oleh x+2 ⇒ x: -2

x: -2          3     -4     -5     6
                 0     -6    20    -30 +
                 3    -10   15    -24
hasil bagi: 2x²-10x+15
sisa: -24


maaf kalo salah yg option C sama D :)

MKASIH2 bnyak udh membantu saya ,.,.,
iyah sama" :)