Jawabanmu

2014-08-31T19:24:47+07:00
A. 2log75= \frac{  3log75}{3log2  } = \frac{3log5.5.3}{3log2} = \frac{q+q+1}{1/p} = \frac{2q+1}{1/p}  =2pq+p
b.3log30= \frac{3log30}{3log3} = \frac{3log5.3.2}{3log3} = \frac{q+1+1/p}{1} =pq+p+1
c.15log90= \frac{3log90}{3log15} = \frac{q+1+1+1/p}{1+q} = \frac{q+2+1/p}{q+1} = \frac{pq+2p+1}{q+1}
ket:alogb= \frac{plogb}{ploga}
       alogb= \frac{1}{bloga}
makaaasiihh tapi 1/p dari mana?
2 log3 kan p,jadi 3 log2=1/p