Jawabanmu

2014-08-30T21:41:02+07:00
我站在這裡,在我的手掌不確定性的確定性..!

Wǒ zhàn zài zhèlǐ, zài wǒ de shǒuzhǎng bù quèdìng xìng dí quèdìng xìng..!
2014-08-31T07:23:36+07:00
Who zhan zai zheli bu queding xing di queding xing zai wo de shouzhang