Jawabanmu

2014-08-26T14:40:58+07:00
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Ingkang kinurmatan Bapak kepala
sekolah SMK N 1 Rembang, Ingkang
kinurmatan Bapak saha Ibu guru
SMK N 1 Rembang, Ingkang
kinurmatan Staf lan Karyawan SMK
N 1 Rembang, lan mboten kesupen
rencang rencang kula ingkang
kawula tresnani.
Langkung rumiyin sumangga kula
lan Panjenengan ngaturake puja-puji
syukur dhumateng ing ngarsaning
Gusti Allah SWT. Awit saking punika
kula lan panjenengan sedaya saged
makempal wonten ing adicara
mengeti dinten kamardikan RI
ingkang kaping 68 taun, lan sholawat
serta salam kula lan panjenengan
sedaya njunjungake dhateng nabi
kita nabi Muhammad SAW Mugi -
mugi kita pikantuk syafaat ing
dunya lan akhirat.
Salajengipun kula aturaken sugeng
rawuh wonten ing adicara mengeti
dinten kamardikan ingkang kaping
68. Kula minangka Juru pamedar
sabda ngaturake maturnuwun
marang para panitia ingkang
sampun ngawontenake adicara
punika kanthi lancar. Mugi-mugi
adicara punika saged lumampah
kanthi sae, Amiin.
Para rawuh ingkang kula urmati,
sampun kaping 68 tau indonesia
merdika lan dados negara ingkang
mulya, sejahtera lan makmur. Kula
lan panjenengan sedaya kedah
nuladhani dhumateng para
pahlawan ingkang sampun berjuang
mbrantas para walandi utawa
penjajah sangking bumi pertiwi
kanthi ngrenggut jiwa, raga, lan
nyawa.
Kula lan panjenengan sedaya
ingkang dados generasi muda
bangsa kedah saged ngisi
kamardikan punika ing sedaya
bidhang, supadhos kita dados
generasi ingkang sae kangge bangsa
lan negara. Mugi mugi generasi
generasi kasebut saged mujudake
cita-cita negara adhe dasar wonten
ing pancasila lan UUD 1945. Mugi-
mugi usaha kita saged dpun paringi
restu dening Allah SWT, Amiin.
Mekaten atur kula mbok bilih
wonten atur kula ingkang mboten
mranani penggalih bapak lan ibu
sedaya, kula nyuwu pangapunten.
Akhirulkalam Wassalamu'alaikum
Wr. Wb.
makasih tlh membantu walaupun ada yang tidak pas