Jawabanmu

2014-08-26T17:44:08+07:00
Wǒmen zài tiānshàng de fù,
shénshèng bèi nǐ de míngzì,
nǐ de guó jiànglín,
yuàn nǐ de zhǐyì
zài rénjiān, rútóng zài tiānshàng.
Ràng wǒmen zài zhè yītiān
wǒmen rì yòng de yǐnshí
bìng yuánliàng wǒmen de cuòwù
wǒmen, yīnwèi wǒmen yě shèmiǎn
nàxiē shuí de zhài;
bù jiào wǒmen jìn
yòuhuò,
dànshì cóng jiù wǒmen
xié'è.
[Yīnwèi nǐ shì zhǔrén
guódù, quánbǐng, róngyào
yǒngyuǎn. Āmén.
1 1 1