Jawabanmu

2013-12-17T20:02:44+07:00
Dik :
M = 100 gr = 0,1 kg
Vsudut = 150 rpm
r = 40 cm = 0,4 m
dit
Fsp = ?
jawab :
Vsudut = 150 rpm
           = 150 * 2  \pi / 60 rad/s
           = 5 pi rad/s
Fsp = Asp * M
       = [Vsudut)^2 * r] * M
       = [(5 pi)^2 * 0,4m] * 0,1 kg
       = [25 pi^2 * 0,4 m] * 0,1 kg
       = 10 m/s^2 * 0,1 kg
       = 1 N
2013-12-17T22:46:23+07:00
M = 100 gram = 0,1 kg
w = 150 put/mnt = 5 π rad/s
R = 40 cm = 0,4 m
 F_{s} = ...?

Gaya sentripetal:
 F_{s}= m w^{2}R=(0,1) (5 \pi )^{2}  (0,4)=  \pi ^{2} N