Jawabanmu

2014-08-24T10:57:37+07:00
Mencari X
Keliling = AB + BC + CD + DA = 10
-----------> 3x - 3 + x + 3x - 3 + x = 10  ll AB = CD dan BC = DA.
-----------> 8x - 6 = 10
-----------> 8x = 16
-----------> x = 2 cm

Mencari EF
EF = AB
EF = 3x - 3
EF = 3(2) - 3   ll karena x = 2
EF = 6 - 3 = 3 cm

Mencari FG
FG = BC
FG = x
FG = 2 cm

Mencari GH
GH = FG = CD = AB
GH = 3 cm

Mencari HE
HE = FG = BC = DA
HE = 2 cm

5 4 5