Jawabanmu

2014-02-14T18:01:45+07:00
PH = 11
pOH = Pkw - pH = 14 - 11 = 3

pOH = -log [OH]⁻
3 = - log [OH]⁻
[OH]⁻ = 10⁻³

[OH]⁻ = b . M
10⁻³ = 1. M
M = 10⁻³ = 0,001

M₁ x V₁ = M₂ x V₂
0,1 x 10 = 0,001 x V₂
1 = 0,001V₂
V₂ = 1/0,001
V₂ = 1000 ml

Volume H₂O (air) = V₂ - V₁
                         = 1000 - 10
                         = 990 ml