Jawabanmu

2014-08-23T08:38:19+07:00
レオグは私の町から舞です。本当に面白いです。この舞を見たいです。
2014-08-23T10:54:56+07:00
Reog wa Higashi Jawa ni yurai shi, hokusei Ponorogo Reog ga shin no furusato to kangaeru bunka geijutsu no hitotsudesu. Ponorogo shinai gēto ga Warok to gemblak figyua, reog ga hyōji sa reta jikan ni arawareta 2tsu no sūji de kazara remashita. Reog wa Indoneshia no chiiki bunka no hitotsudearu koto shinpi-tekide kyōryokuna jinpishugide wa mada hijō ni tsuyoidesu.