Jawabanmu

2014-08-19T14:47:12+07:00
Beberapa Unsur Intrinsik pada Cerpen antara lain:

A. Tema
B. Alur (Plot) 
C. Latar (Setting)  
D. Tokoh
 
E. Penokohan (Perwatakan)

F. Sudut Pandang (Point of View). 

G. Amanat
 
H. Gaya Bahasa (Permajasan)