Jawabanmu

2014-08-19T08:30:50+07:00
BPUPKI : Sutan Syahrir, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Wahid Hasjim
PPKI : Iwa Kusumasumantri, Supomo, Ahmad Subarjo, Wiranata Kusumah, Mr. A.A, Maramis, Ki Hajar Dewantara, Supriyadi, Dr. Buntaran Martoatmojo, Mr. Amir Syarifudin