Jawabanmu

2014-02-11T18:36:34+07:00
U3 = ar^2 = 32
U5 = ar^4 = 512

a. mencari rasio
    U5 / U3 
    ar^4 / ar^2 = 512 / 32
               r^2 = 16
              r^2 = (4)^2
               r = 4

b. U1 = a
   disubtitusikan ke salah 1 suku, suku ke 3 atau suku 5
   misal U3
            ar^2 = 32
           a (4)^2 = 32
             a 16  = 32
                a   = 32 / 16
                a   = 2 jadi suku pertama adalah 2

c.  jumlah suku ke enam = S6
    S6 = a (r^6 - 1) / (r - 1)
         = 2 (4^6 - 1) / (4 - 1)
         = 2 ( 4096 - 1) / 3
         = 2 (4095) / 3
         = 8190 / 3
         = 2730


1 4 1