Jawabanmu

2014-08-15T15:08:02+07:00
Isomer C8H18, diantaranya: 
1. N-oktana 2. 2-metlheptana 3. 3-metilheptana 
4. 4-metilheptana 5. 2,2-dimetilheksana 
6. 2,3-dimetilheksana 7. 2,4-dimetilheksana 
8. 2,5-dimetilheksana 9. 3,3-dimetilheksana 
10. 3,4-dimetilheksana 11. 3-etilheksana 
12. 2,3,4-trimetilpentana 13. 2,2,3-trimetilpentana 
14. 2,3,3-trimetilpentana 15. 3-etil-3-metilpentana 
1 5 1