Jawabanmu

2014-08-15T14:15:33+07:00
Diketahui 
Q1 = 30 μC = 3 × 10⁻⁵ C
Q2 = 15 μC = 1,5 × 10⁻⁵ C
k   = 9 × 10⁹ Nm²C⁻²
r   = 15 cm = 1,5 × 10⁻¹

Jawab
Gaya listrik (F)
F = k  \frac{Q1 Q2}{ r^{2} }  
   = 9 ×10⁹ Nm²C⁻² ×  \frac{3. 10^{-5}C . 1,5. 10^{-5}C   }{(1,5. 10^{-1 }m)^{2} 
   = 9 . 10⁹ N .  \frac{4,5.  10^{-10} }{2,25. 10^{-2} }
   = 9 .  10^{9 + (-10) - (-2)} . \frac{4,5}{2,25}
   = 9 . 10 . 2
   = 180 Newton