Jawabanmu

2016-01-03T12:07:15+07:00
SESORAH DINTEN PENDIDIKAN
Assalamu’alaikum wr.wb Ibu Kepala SMPN 6 GEDHANGAN ingkang tuhu kinurmatan, Bapak,Ibu Guru lan Karyawan ingkang satuhu luhuring budi, Uga para kanca ingkang kula tresnani.  
    Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puji syukur dhumateng ALLAH SWT ingkang sampun paring rahmat lan hidayahipun. Satemah kita saged mengeti dinten pendidikan ing enjang menika kanthi sehat wal afiat. Para rawuh ingkang minulya,
 Ing saben tanggal 2 mei kita mengeti dinten pendidikan. Ngrembag babagan pendidikan, mboten saged uwal kaliyan panjenenganipun KI Hajar Dewantara. KI hajar Dewantara lair rikala tanggal 2 Mei 1899. Kenging menapa tanggal kelahiranipun KI Hajar Dewantara dipun pengeti dados dinten pendidikan ? Lelabetanipun KI Hajar Dewantara ing babagan pendidikan ageng sanget, satemah KI Hajar Dewantara dipunwastani Bapak Pendidikan Indonesia. Lelabetanipun KI Hajar Dewantara menika sampun saged dipunraosaken dening sinten kemawon warga masyarakat Indonesia.         
    Rikala taksih timur KI Hajar Dewantara kagungan asma Raden Mas Suwardi Suryaningrat. KI Hajar Dewantara taksih kalebet wayah saking panjenenganipun Kanjeng Gusti Pakualam ingkang kaping tiga. Sanajan panjenenganipun putra ningrat, ananging mboten nggadhahi watak gumedhe, panjenenganipun nggadhahi pangajab ndadosaken bangsa indonesia saged nggayuh kamardikan.         
    Perjuanganipun KI Hajar Dewantara kawiwitan nalika panjenenganipun nyerat artikel ingkang irah-irahanipun “Umpama Aku Dadi Wong Landa”,seratan menika ndadosaken dukanipun Bangsa Walandi. Awit saking seratan kalawau, panjenenganipun lajeng dipunbucal dhateng Nagari Walandi sesarengan kaliyan Dr.Cipto Mangun Kusuma lan Danudirjo Setiabudi utawi Dowes Dekker. Ingkang asring dipun sebat Tiga Serangkai. Para rawuh ingkang tuhu kinurmatan,
Saksampunipun KI Hajar Dewantara dipunkonduraken saking Nagari Walandi panjenenganipun ngedekaken pawiyatan ingkang dipunwastani “Taman Siswa”. Sekolah Taman Siswa nggadhahi sesanti “Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani”. Artosipun kirang langkung menawi guru menika kedah dados panutan tumrap siswa-siswinipun lan masyarakat sakiwatengenipun. Para rawuh ingkang tuhu kinurmatan,             Kanthi lelabetanipun KI Hajar Dewantara mboten wonten lepatipun menawi kita mengeti dinten pendidikan ing saben tanggal 2 Mei. Sumangga kita sami nglajengaken perjuangan ingkang sampun dipuntindakaken KI Hajar Dewantara kanthi tumindak asih kangge ngasah lan ngasuh kapinteran kita. Mugi-mugi kula lan panjenengan dipun paringi kekiyatan anggenipun majokaken pendidikan ing wekdal menika.  
Cekap semanten atur kula, menawi kathah kekirangan kula nyuwun agunging samudra pangaksami.    
Wassalamua’alaikum wr.wb