Jawabanmu

2014-02-09T19:38:18+07:00
50 mL HCL 0,2M  =>  50 ml* 0,2 M = 10 mmol
 50 ml KOH 0,1 M => 50 ml * 0,1 M = 5 mmol

                                      HCl                  +        KOH            =>      KCl    +     H₂O
Awal               =        10 mmol                   5 mmol                       -                  -
Reaksi           =         - 5mmol                  - 5 mmol                5mmol       5mmol
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
Sisa                =        5 mmol                            -                         5 mmol     5mmol

M = n / V total
M = 5mmol / ( 50 mL +50 mL)
M = 5 / 100
    = 0,05
[H⁺] = α * M
       = 1 * 0,05
       = 0,05  ( 5 * 10⁻²)

pH = -log [H⁺]
      = - log ( 5 * 10⁻²)
      = 2 - log 5
      =2 - 0,69
      =  1,30