Jawabanmu

2014-02-09T12:28:55+07:00
1. 5x² + 8x - 7(x²-x) =6
   5x² + 8x - 7x²+7x=6
  -2  x^{2} +15x-6=0
   2 x^{2} -15x+6=0
2. x² + 3/5 x² + x(x-1/4)=x-7  
    x² + 3/5 x² +  x^{2} -1/4x=x-7  
   2 \frac{3}{5} x^{2}  - \frac{1}{4} x=x-7
  2 \frac{3}{5} x^{2} -1 \frac{1}{4} x+7=0
3. 1/2 x² + 3/4(x-3) = 6(x+2/3)
   1/2 x² + 3/4x-9/4 = 6x+4
1/2 x² -5  \frac{1}{4} x-6  \frac{1}{4} = 0
4. m/2 x² + 7/2(x-m) = m/4 = 1
    
1 4 1