Jawabanmu

Jawaban paling cerdas!
2014-08-13T17:35:35+07:00
  Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila Sila Pertama :Menunjukkan bahwa Tuhan adalah sebab pertama dari segala sesuatu, YangMaha Esa, dan segala sesuatu bergantung kepada-Nya, maka manusia Indonesia akanmengembangkan toleransi antarumat beragama, toleransi sesama umat beragama, dan toleransiantarumat beragama dengan negaranya. Tidak akan memaksakan agama kepada pemeluk agamalain. Bangsa Indonesia bukan bangsa yang sekuler atau memisahkan agama dan negara.Indonesia juga bukan negara agama yang mendasarkan kepada agama tertentu. Sila Kedua :Manusia memiliki hakikat pribadi yang mono-pluralis terdiri atas susunan kodrat jiwa raga, serta berkedudukan sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan makhluk TuhanYang Maha Esa. Nilai luhur kemanusiaan akan menumbuhkan sikaptepasalira,menghormatihak asasi manusia, anti penjajahan, mengutamakan kebenaran dan keadilan, mencintai sesamamanusia, tenggang rasa, dan sebagainya. Negara memberi kebebasan untuk menentukan jumlahanak, akan tetapi program keluarga berencana merupakan program pemerintah agar warganegara lebih bertanggung jawab pada generasi mendatang. Warga negara berhak menentukan jenis pekerjaan dengan imbalan yang layak menurut kemampuannya masing-masing. Sila Ketiga :Berupa pengakuan terhadap hakikat satu tanah air, satu bangsa dan satu negaraIndonesia, tidak dapat dibagi sehingga seluruhnya merupakan suatu keseluruhan dan keutuhan. Nilai luhur persatuan terkandung di dalamnya cinta tanah air, tidak membeda-bedakan sesamawarga negara Indonesia, cinta perdamaian dan persatuan, tidak mengagung-agungkan bangsasendiri, suku dan daerah tertentu. Sila Keempat :Menjunjung dan mengakui adanya rakyat yang meliputi keseluruhan jumlahsemua orang warga dalam lingkungan daerah atau negara tertentu yang segala sesuatunya berasaldari rakyat dilaksanakan oleh rakyat dan diperuntukkan untuk rakyat. Nilai luhur kerakyatanyang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, antara lainterkandung makna cinta permusyawaratan, cinta demokrasi, tidak memaksakan kehedak kepadaorang lain, menghindari kekerasan dalam menyelesaikan masalah, tidak mementingkan dirisendiri, cinta kebersamaan, dan sebagainya. Sila Kelima :Mengakui hakikat adil berupa pemenuhan segala sesuatu yang berhubungandengan hak dalam hubungan hidup kemanusiaan. Nilai luhur yang terkandung didalamnyaadalah mencintai keadilan sosial, cinta kekeluargaan, suka bekerja keras, menghormatikedaulatan bangsa lain, dan menganggap bangsa lain sederajat.Sila pertama menjiwai dan mendasari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima; sila kedua dijiwaidan didasari sila pertama, menjiwai dan mendasari sila ketiga, keempat, dan kelima; sila ketigadijiwai dan didasari sila pertama dan sila kedua, menjiwai dan mendasari sila keempat dankelima; sila keempat dijiwai dan didasari sila pertama, kedua, dan ketiga, menjiwai danmendasari sila kelima; sila kelima dijiwai dan didasari sila pertama, kedua, ketiga dan kee
27 4 27