Jawabanmu

2016-11-22T08:16:52+07:00

Wijen

Ondhe-ondhe gandum, lan ondhe-ondhe ketos, sedaya mawi wijen. Kejawi kangge jantu campuran ondhe-ondhe, wijen ugi kenging dipun sambel. Caranipun damel kados caranipun damel sambel pecel. Sambel wijen raosipun sedhep. Punapa malih menawi pecelipun ron kenikir. Wah, sekul sacething temtu bablas.

Wit wijen punika wujud lan agengipun saemper wit bayem. Nanging, radi kaken lan langkung ageng. Kakenipun wit wijen punika kados kakenipun wit jagung. Ronipun saemper ron bayem. Wohipun kados who jarak, nanging wujudipun lonjong, lan isinipun lembut sanget.

Wit wijen gesangipun wonten ing pategilan. Wonten ing sabin boten saged gesang, amargi wit wijen boten purun toya.

Wijen punika ngundhuhipun sarana dipun pocoki sauwitipun, lajeng dipun benteli. Saben kalih bentel dipun dadosaken satunggal, dipun tangsuli pucukipun. Lajeng, dipun pepe lan planggrangan. Menawi sampun garing, tandhanipun kuliting wohipun sampun sami mlethek, bentelan punika dipun andhapaken saking planggrangan, dipun jungkir lajeng dipun ketek. Isinipun sami gogrog, dipun tadhahi ing gelaran. Menawi sampung nglempak lajeng dipun tapeni supados resik.