Jawabanmu

2014-08-07T16:53:31+07:00
EF =  \frac{(AD.BE)+(BC.AE)} {AE+BE}
     =  \frac{(16.6)+(24.9)}{9+6}
     =  \frac{96+216}{15}
     =  \frac{312}{15}
     = 20,8 cm (C)