Jawabanmu

2014-07-31T19:30:54+07:00
 Konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua klausa atau lebih. Konjungsi disebut juga dengan istilah kata sambung, kata hubung, dan kata penghubung. Jenis-jenis konjungsi: 1. Konjungsi antar klausa, dibagi menjadi 3 jenis yaitu: a. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki status sintaksis yang sama. ( =konjungsi setara ) Macam-macam: - dan (menyatakan penambahan) - tetapi ( menyatakan perlawanan) - atau ( menyatakan pemilihan ) b. Konjungsi subordinatif yaitu konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki status sintaksis yang tidak sama. (=konjungsi bertingkat ) Macam-macamnya: - sesudah, setelah, sebelum, sehabis, sejak, selesai, ketika, tatkala, sewaktu, sementara,      sambil, seraya, selagi, selama, hingga, sampai (menyatakan waktu). - Jika, kalau, jikalau, asal(kan), bila, manakala ( menyatakan syarat ). - Andaikan, seandainya, andaikata, umpamanya, sekiranya ( menyatakan pengandaian ). - agar, supaya, biar ( menyatakan tujuan ) - biarpun, meskipun, sekalipun, walaupun, sungguhpun, kendatipun ( menyatakan konsesif ). - seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, sebagai, laksana ( menyatakan pemiripan ). - sebab, karena, oleh karena ( menyatakan sebab ) - hingga, sehingga, sampai(-sampai), maka(nya) ( menyatakan akibat ). - bahwa ( menyatakan penjelasan ). c. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa dan kedua unsur itu memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh salah satu kata, frasa, atau klausa yang dihubungkan. Macam-macamnya: baik,maupun,tidak hanya,tetapijuga,bukan hanya ,melainkan  (se)demikian (rupa),sehingga… apa(kah)atau entah  jangankan pun .