Jawabanmu

  • GOD
  • Terpelajar
2014-07-30T16:08:16+07:00
1.
v₀ (awal) = 0 m/s (diam)
v (akhir) = 72 km/jam = 20 m/s

rumus dasar kecepatan dan percepatan yaitu
v = v₀ + at
20 = a . 30
a = 2/3 m/s

atau kalau mau diubah ke km lg jadi
a = 2,4 km/jam

2.
v = v₀ + at
dalam hal ini percepatan adalah percepatan jatuh atau percepatan gravitasi
v = v₀ + gt

karena benda semula diam
v₀ = 0 m/s

v = 10 . 3
v = 30 m/s
2014-07-30T17:33:18+07:00