Jawabanmu

2013-12-10T21:49:36+07:00
Diketahui :
gr = 1,8 gram
V = 1000 mL = 1 L
Mr = 180
T = 25 oC = 273+25 = 298 K

Ditanya : Tekanan Osmotik ( \pi )

Jawab : 

 \pi = MRT
 \frac{ \frac{1,8}{180}}{1} . 0,082 . 298
= 0,24 atm