Jawabanmu

2014-07-20T14:05:49+07:00
Syarat akar- akar real : D > 0
D > 0
b²-4ac > 0
(m-2)² - 4.1(2m-4) >0
m²-4m + 4 - 8m + 16 >0
m² - 12m + 20 >0
(m - 2) (m - 10) > 0
m > 2 atau m > 10
2014-07-20T14:08:44+07:00
Real = D≥0
= b^2 - 4ac≥ 0
 m^2- 4.1(2m-4)≥0
= m^2
 - 4m +4 - 8m+ 16≥0
=m^2 -12 m + 20≥0
= (m-10)(m-2)≥0
=2 ≤ m atau m≥10