Jawabanmu

2013-12-10T20:24:15+07:00
Diketahui : 
Q = 42 c
V2-V1 = 6 V

Ditanya : w ?

Jawab :

w = Ep2 - Ep1
= Q.V2 - Q.V1
= Q (V2 - V1)
= 42 (6)
= 252 Joule 
2013-12-10T20:57:00+07:00
Rumus sederhannya itu W = V x q
W = 6j/c x 42 c
W = 6 x 42 J
W = 252 J