Jawabanmu

2014-07-08T20:45:03+07:00

1). Normal heksana / n-heksana
CH3 -CH2 -CH-CH-CH-CH3
Atau CH3(CH2)4CH3

2). Isoheksana / 2-metilpentana
CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3
Atau (CH3)2CH(CH2)2CH3

3). 3-metilpentana
CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3

4). 2,3-dimetilbutana
CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3


5). Neoheksana
2,2-dimetilbutana
CH3-C(CH3)(CH3)-CH2-CH3