Jawabanmu

2014-02-02T23:58:58+07:00
S = 30 cm
d = s = 30 cm
r = 30:2 = 15 cm

volume bola terbesar =  \frac{4}{3}  ×  \pi  ×  r^{3}
                               =  \frac{4}{3}  × 3,14 ×  15^{3}
                               = 4500 × 3,14
                               = 14130  cm^{3}
    
2 1 2
2014-02-03T00:07:49+07:00
Jari-jari bola yang tepat masuk ke dalam kubus sebesar
r = 1/2rusuk
r = 15 cm

Volume bola
V = ⁴⁄₃ π r³
...= ⁴⁄₃ π (15)³
...= 4500 π cm³
...= 14130 cm³