Jawabanmu

2014-06-18T19:45:03+07:00
2.f(x)= sin x + cos x  
                sin x
f(x)=(cos x + sin x) (sin x) + (sin x+ cos x)(cos x) 
                             sin²x
f(x)=sinx²+sinx cosx+ sinx cosx + cos²
                             sin²x
f(π/2)= 1+ sin (π/2) cos (π/2) + sin (π/2) cos (π/2) 
                           sin
(π/2)²
f(π/2)=1+1.0+1.0
                  1
f(π/2)= 1
maaf klau slah
y = (2x - 1)² ( x + 2 )
y = (2x - 1)² ( x + 2 ) , f’(x) = U’ . V + U. V’ , y= 2.(2x-1).2.(x+2) + (2x-1)²1 , y= (2x-1)(6x+7)
itu nmer 1
maf klau slah