Jawabanmu

2014-06-17T23:27:18+07:00
28. 
a, K2S
K2S ⇒ 2K^+ + S^2-
K+ + H2O -/-> tidak terjadi reksi
S2- + H2O ⇒ H2S + OH-

b. NaCN
NaCN ⇒ Na+ + CN-
Na+ + H2O -/-> tidak terjadi reaksi
CN- + H2O ⇒ HCN + OH-

c. (NH4)2S 
(NH4)2S ⇒ 2NH4+ + S^2-
NH4+ + H2O ⇒ NH4OH + H+
S^2- + H2O ⇒ H2S + OH-

d.K2SO4
K2SO4 ⇒ 2K+ + SO4^-2
K+ + H2O -/-> tidak terjadi reaksi
SO4^-2 +H2O -/-> tidak terjadi reaksi

27.

pH = 9
H+ = 10^-9
Ca(CN)2 ⇒ Ca2+ + 2CN-
0,1              0,1       0,2
H+ = Ka (asam lemah/basa konjugasi )
10^-9 = 4 x 10^-6 ( (0,1 x V1) / ( 2 x 10^-1 x V2 )
V2 x 2 x 10^-10 =  V1 x 4 x 10^-7
 \frac{2.10^{-10}}{4.10^{-7}}  =  \frac{V1}{V2}
1/2 x 10^-3 = v1/v2
(5x10^-4)/1 = v1/v2

perbandinganya V1 : V2 yaitu 5x10^-4 : 1 = 5 : 10000 

keterangan :
V1 = volume HCl
V2 = volume Ca(CN)2

Maaf kalau salah.
Maaf tadi jawabanya ada yang dirubah.