Jawabanmu

2014-06-17T21:50:04+07:00
PH = 11 
pOH = 3
OH- = 10^-3

NH4OH ⇒ NH4+ + OH-

OH- =  \sqrt{Kb . Mb}
10^-3 =  \sqrt{Kb . 10^-1}
10^-6 = Kb . 10^-1 
Kb = 10^-5

NH4NO3 ⇒ NH4+ + NO3-

H+ =  \sqrt{ \frac{Kw}{Kb} M }  
     =  \sqrt{ \frac{10^{-14}}{10^{-5}} 10^-1 } = √10^-10 = 10^-5
pH = 5