Bukannya H+ = akar (Kw/Kb x Mgaram)
H+ = akar (10^-14/10^-5 x 0,05)
H+ = akar ( 0,5 x 10^-12)
= 7,071 x 100^-7
pH = 6,15
nah [H+] = akar (10^-14/10^-5 x 0,05)
[H+] = akar (10^-14/10^-5 x 5 x 10^-2)
[H+] = akar (10^-9 x 5 x 10^-2)
[H+] = akar (5 x 10^11)
[H+] = akar (0,5 x 10^-10) atau [H+] = akar (50 x 10^-12)
[H+] = 0,707 x 10^-5 atau [H+] = 7,071 x 10^-6
pH = 5 - log 0,707 atau pH = 6 - log 7,071 (log 7,071 = 0,849)
kalo pake yg log 0,707 (tdk mungkin) jadi pH = 6 - 0,849 = 5,151
maaf apabila salah

1

Jawabanmu

2014-06-13T19:34:28+07:00
Benar yang jawaban bawah. 
pH = 6 - 0,849 = 5,151