Jawabanmu

2014-06-13T13:01:00+07:00
V CH3COOH = V1 = 400mL
M CH3COOH = M1 = 0,05M
V NaOH = V2 = 100mL
M NaOH = M2 = 0,2mL
Ka = 10^-5

    CH3COOH + NaOH ---> CH3COONa + H2O
M :     20mol       20mol            -                -
T :      20mol       20mol        20mol          20mol
S :         -               -            20mol          20mol

[G] = n/v total = 20mol/500ml = 0,04

[OH] = √Kw/Ka x [G]
= √10^-14/10^-5 x [0,04]
= √10^-9 x 4x10^-2
= √4x10^-11
= 2x10^-5,5

pOH = -log[OH]
= -log [2x10^-5,5]
= 5,5 - log 2

pH = 14 - pOH
= 14 - (5,5 - log 2)
= 8,5 + log 2