Khalifah umar bin khattab merupakan khalifah kedua dlm pemerintahan......

a. bani umayyah
b. bani abbasiyah
c. khulafaur rasyidin
d. bani fatimiyah

2
a.bani umayyah
c. khulafaur rasyidin
khulafaurrasyidin
C.khulafaurrasyidin

Jawabanmu

Jawaban paling cerdas!
2014-06-10T23:35:36+07:00
C. khulafaurrasyidin
2014-06-11T03:55:53+07:00
C. Khufalaturrasyidin
Maksudnya khulafaturrasyidin
c . khulafaturrasyidin